آیبا

aybaaa

به مالت

behmalt

تژین

tazhin

جام نور طلایی

jam

مانی جو

mani

سواهی

savahi

گل پونه

golponeh2

شکر خند

shekar

عطار صدر

گندم شاد